Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Piotr Kusio

Zakres uprawnień

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, jak na przykład:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Wykonanie co do zasady prawomocnych orzeczeń nakazujących zwrot określonej sumy pieniężnej, np. alimentów

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Komornik sądowy wykonuje również orzeczenia zobowiązujące m.in. do opróżnienia lokalu czy wydania określonej ruchomości na rzecz wierzyciela

Postępowanie zabezpieczające

Prawo pozwala w określonych sytuacjach na zabezpieczenie interesów wierzyciela poprzez zajęcie określonego składnika majątku, np. rachunku czy ruchomości

Poszukiwanie majątku

Jeśli wierzyciel nie posiada informacji o posiadanym przez dłużnika majątku, może zlecić komornikowi jego poszukiwanie

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

mail-icon

Nowoczesne narzędzia

Aby móc sumiennie wykonywać swoje obowiązki, niezbędne są odpowiednie narzędzia. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Piotr Kusio dysponuje m.in. dostępem do systemów:

OGNIVO

Elektroniczne poszukiwanie i zajmowanie rachunków bankowych znacząco przyspiesza postępowanie egzekucyjne.

PUE ZUS

Elektroniczne kierowanie zapytań do ZUS o płatników składek pozwala szybko ustalić, czy dłużnik jest zatrudniony bądź pobiera inne świadczenia.

CEPIK

Informacje z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pozwalają na szybką identyfikację posiadanych przez dłużnika pojazdów, co umożliwia ich zajęcie

ePUAP

Elektroniczna platforma do komunikacji z urzędami pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania i jego przyspieszenie

MPE i komornik-online

Strony postępowania mają dostęp do swoich spraw za pośrednictwem modułów Monitor Postępowania Egzekucyjnego oraz Komornik-Online. Pozwala to na bieżące monitorowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych

EPU

Kancelaria obsługuje wnioski składane za pośrednictwem systemu EPU – Elektronicznego Postępowania Upominawczego

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Kancelaria nieczynna

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 maja 2024 r. kancelaria będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu w innym terminie.