Jakie dokumenty należy złożyć, aby komornik zajął się Twoją sprawą?

Postępowanie egzekucyjne nigdy nie jest wszczynane z urzędu. Aby komornik mógł podjąć się wykonania tytułu wykonawczego, np. wyegzekwować nakaz zapłaty, musi otrzymać od wierzyciela wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy zawsze załączyć tytuł wykonawczy. Jeśli składamy wniosek w imieniu innej osoby, należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Jeśli reprezentujemy spółkę (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), należy wykazać umocowanie do reprezentacji, dołączając odpis informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Poniżej dostępne są wzory wniosków o wszczęcie egzekucji dotyczące różnego rodzaju świadczeń. Wnioski należy wypełnić czytelnie, w miarę możliwości wypełniając wszystkie rubryki. Im więcej informacji o dłużniku wskaże wierzyciel, tym większa jest szansa na skuteczne wyegzekwowanie należności.

Jeśli wniosek będzie niekompletny lub błędny, komornik wzywa wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku w terminie 7 dni.

Choć większość wniosków egzekucyjnych składana jest w tradycyjnej, pisemnej formie, to wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym wydanym w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym może złożyć wniosek do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Piotra Kusio również za pośrednictwem portalu EPU. Dalsza korespondencja z wierzycielem będzie jednak prowadzona w formie pisemnej, za pośrednictwem Poczty Polskiej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzory wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych [DOC] [PDF]

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych [DOC] [PDF]

  • Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego [DOC] [PDF]

  • Wniosek o eksmisję [DOC] [PDF]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Kancelaria nieczynna

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 maja 2024 r. kancelaria będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu w innym terminie.